Kategori: få luft stykker
Mail til Miljøstyrelsen
om håndhævelse af lokalplan
01-12-2013
Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K

Vejle Kommune vil ikke håndhæve bestemmelser i lokalplan for dagligvarebutik. (se vedhæftet mail fra Vejle Kommune 31 oktober 2913*.pdf )

SydøstJyllands Politi vil ikke håndhæve færdselsloven på trafikeret gade ved dagligvarebutik (se vedhæftet mail fra Politi 11 april 2013*.pdf)

Angående Vejle Kommune. Støj: Lokalplanen* henviser om støjgrænser til § 7.3 Områdetype 5, og lokalplanen skriver udtrykkeligt i 7.5 " Det skal ved målinger og/eller beregninger eftervises, at støjen ikke overstiger de tilladte støjgrænser."

Kommunen skriver:" Der er ikke foretaget støjmålinger i forbindelse med vareindleveringer på Fakta på Pedersholms Allé. Lokalplanens bestemmelser om, at overholdelse af støjniveauet er (iflg. Planafdelingen) uhjemlede, og kan som sådan ikke håndhæves." (citatet er ordret og formuleringen i sidste sætning er kommunens)

Udstilling af varer: Lokalplanen skriver 10.2 " Oplag eller udstilling af varer og emballage må ikke ske udendørs. Åbne varegårde, affaldscontainere, kundevognsskure og lignende skal afskærmes og gives et udseende, så de får stor arkitektonisk kvalitet. Der skal anvendes materialer af høj kvalitet."

Kommunen skriver:" Fakta udstiller vare ved deres indgang. Varerne står ved indgangen på privat grund og er ikke synlige fra offentlig vej. Det vurderes derfor, at være af underordnet betydning, der ikke kræver dispensation." (se vedhæftet " flere kommentarer til kommunens sidste svar*.txt")

Angående Politi. I Miljøstyrelsens rapport " Miljøprojekt Nr. 596 2001" om Støj fra varelevering til butikker skrives:" Færdsel og læsseaktiviteter på offentlig vej m.v. reguleres af politiet og henhører under færdselsloven og bestemmelser udstedt af Justitsministeriet i øvrigt. Gener fra kørsel til og fra butikker på offentlig vej må derfor eventuelt søges reguleret gennem vej- og færdselslovgivningens regler."

Politiet skriver:" Det er kommunen som ejer vejen og som har godkendt indretningen af vareleveringen til FAKTA og dermed de arbejdsforhold som er givet til de chauffør, som står for vareleveringen. Finder kommunen at der bør ske ændring af forholdene, vil de selv kontakte politiet for en vejteknisk vurdering."

se alle indlæg
cookies